CANVASSHOP is onderdeel van Van der Torren Fotografie vof

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Alg. Voorwaarden van De DuPho van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Sander van der Torren Fotografie. Hieronder zijn de diverse Algemene Voorwaarden te downloaden:


Algemene voorwaarden Canvasshop

 
Algemene voorwaarden van DuPho
 
Algemene voorwaarden van de BNO
 
Privacyverklaring

CANVASSHOP is onderdeel van Van der Torren Fotografie vof